Gedeputeerde Staten stellen plan van aanpak voor landschapsplan Stelling van Amsterdam en Verbinding A8-A9 vast

6 februari, 2019 - Nieuws
De provincie Noord-Holland werkt, samen met haar partners, aan het versterken van de Stelling van Amsterdam en het verbeteren van de leefbaarheid en bereikbaarheid in het gebied tussen de A8 en de A9. Hiervoor stellen de partijen een landschapsplan op. Het plan van aanpak om te komen tot het landschapsplan is op 5 februari 2019 vastgesteld door Gedeputeerde Staten (GS). 
 
 
Aangeleverde foto
Aangeleverde foto
In mei 2018 concludeerde GS dat het Golfbaanalternatief de beste verbinding tussen de A8 en de A9 is om de UNESCO-waarden van de Stelling van Amsterdam te herstellen en de bereikbaarheid en leefbaarheid in het gebied te verbeteren. Het landschapsplan onderzoekt de mogelijke herstelmaatregelen voor de Stelling van Amsterdam en vervolgens de inpassing van het Golfbaanalternatief in dat landschap. 
 
Participatie
Van belang in het plan van aanpak is de participatie van betrokkenen. De provincie en haar partners vinden dat ook in deze fase bewoners en belangengroepen mee kunnen denken. Het participatietraject is daarom een belangrijk onderdeel in de aanbesteding voor het opstellen van het landschapsplan.
 
Samenwerking
De provincie maakt het landschapsplan samen met de Vervoerregio Amsterdam en de gemeenten Zaanstad, Beverwijk, Velsen en Uitgeest. Ook de gemeente Heemskerk en Rijkswaterstaat zijn nauw betrokken bij het project, evenals het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW).
 
Vervolg
In het eerste kwartaal van 2019 wordt via aanbesteding een landschapsarchitectenbureau ingehuurd. Dit bureau stelt in het tweede en derde kwartaal het landschapsplan op. Daarbij wordt de omgeving actief betrokken. Nadere informatie hierover volgt via de projectsite en de digitale nieuwsbrief. Eind 2019 volgt de besluitvorming in Provinciale Staten via een go/no go besluit. Vervolgens neemt ook de minister van OCW een go/no go beslissing.
 
Lees hier het PLAN VAN AANPAK
 

 

Provincie Noord Holland