Raadsvergadering

22 juni, 2021 - Uitgeest

De digitale raadsvergadering begint om 20.00 uur en wordt live uitgezonden via uitgeest.notubiz.nl en in de regio via OSU Radio op kanaal 43 van Ziggo.

 

Foto: Marianne Jonker.
Foto: Marianne Jonker.

Agenda van de raadsvergadering van 24 juni:

1 Opening

2 Vaststellen van de agenda

3 Vaststellen besluitenlijst raadsvergadering

4 Spreekrecht inwoners

5 Vragenhalfuur (indien er vooraf vragen zijn ingediend)

VOORSTEL BESPREEKPUNTEN

6 Regionale Energiestrategie Noord-Holland Noord 1.0

7 Actualiseren grondbedrijfcomplex bibliotheeklocatie

8 Doelgroepenverordening Uitgeest 2021

9 Overdracht buitenwegen Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

10 Verstedelijkingsconcept Metropool Regio Amsterdam

11 Zienswijze op jaarrekening 2020, begrotingswijziging 2021 en begroting 2022 GR BUCH

12 Zienswijze op jaarstukken 2020 en begroting 2022 Omgevingsdienst IJmond

13 Beheersmaatregelen kostenontwikkeling Sociaal Domein

VOORSTEL HAMERPUNTEN

14 Verlenging ontheffing vereiste ingezetenschap wethouders

15 Zienswijze jaarstukken 2020 en begroting VVI Alkmaar e.o.

16 Zienswijze jaarrekening 2020, primaire begroting 2022 en meerjarenraming 2023 – 2025 GR IJmond Werkt!

17 Zienswijze ontwerp Jaarverslag 2020 en ontwerp Programmabegroting 2022-2025 Veiligheidsregio

Kennemerland

18 Zienswijze op jaarrekening 2020 en begroting 2022 GR Cocensus

19 Zienswijze jaarstukken RAUM Uitgeest

20 Vaststellen aanbestedingsdocument accountantscontrole

21 Rechtmatigheidsverantwoording

OVERIGE PUNTEN

22 Lijst van openstaande moties

23 Ingekomen stukken

24 Mededelingen

25 Sluiting

Bron: Gemeente Uitgeest.